Stadgar

STADGAR för föreningen ENT+
Antagna den 26 januari 2015, reviderade den 14 april 2021

 • 1. Föreningens namn
  Föreningens namn är ENT+ och den har sitt säte i Uppsala.
 • 2. Föreningens natur
  Föreningen är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation, en så kallad ”non governmental organisation”, NGO. Föreningen skall inte vara bunden till någon annan organisation.
 • 3. Syfte och verksamhet
  Föreningen driver ett humanitärt projekt med frivilliga insatser för att förbättra i första hand öron-, näs- och halssjukvården i Etiopien genom att utbyta kunskap och erfarenheter med läkare, sjuksköterskor m.fl.
 • 4. Värdegemenskap
  Verksamhetens inriktning och fokus syftar till att lindra och förhindra mänskligt lidande.
 • 5. Medlemskap
  Medlemskap erhålles av varje individ som förbinder sig att iakttaga föreningens stadgar och förpliktar sig att stödja verksamheten. Medlemskap bekräftas av föreningens styrelse.
 • 6. Medlemsavgift
  Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.
 • 7. Verksamhet och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår. Föreningens styrelse skall föra räkenskaper. Dessa skall tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen före årsmötet. Räkenskaperna skall föras i enlighet med god redovisningssed.

 • 8. Medlems skyldigheter och rättigheter
  Medlem som årligen erlägger den av föreningen beslutade årsavgiften betraktas som föreningsmedlem. Som medlem på årsmötet räknas den som erlagt årsavgift före årsmötet.

Den som har ett aktivt politiskt engagemang i Etiopien eller har personliga ekonomiska intressen som kan komma i konflikt med föreningens syfte och verksamhet kan inte vara medlem.

För utövande av rösträtt samt valbarhet i styrelsen inom föreningen krävs att medlemmen uppfyller ovannämnda krav.

 • 9. Utträde och uteslutning
  9:1 Utträde
  Medlem kan lämna föreningen genom att skriftligen begära utträde. Medlem som ej har betalat medlemsavgift två år i rad utesluts.

9:2 Uteslutning
Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens syfte kan uteslutas av årsmötet. Styrelsen bereder ärendet och årsmötet beslutar om uteslutningen med 2/3 majoritet.

 • 10. Föreningens struktur
  10:1 Årsmötet
  Årsmötet skall hållas årligen före utgången av mars månad. Kallelse skall utgå senast 1 månad före utsatt datum.

10:2 Styrelse
Styrelsen är föreningens beslutande organ och väljs för ett år. Den består av de vid årsmötet valda ledamöter, dock minst 3 fysiska personer, där posterna ordförande, kassör, sekreterare samt eventuella ledamöter återfinns. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför då minst 3 av samtliga valda ledamöter deltar i sammanträdet, vartill tjänstgörande ordförande kallat samtliga ledamöter minst 14 dagar i förväg om det inte är brådskande. Styrelsen kan delegera annan utanför styrelsen stående medlem att handha visst ärende eller grupp av ärenden.

 • 11. Motion
  Medlem som önskar motionera om något skall senast 1 januari samma år som årsmötet tillsända styrelsen sin motion.
 • 12. Dagordning för årsmötet
  Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän samt rösträknare
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordning för mötet
 • Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående år samt räkenskapsberättelse
 • Uppläsning av revisorsyttrande
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelsemedlemmar
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning bestående av två personer
 • Inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
 • 13. Extra årsmöte
  Extra årsmötet skall utlysas då minst tre styrelseledamöter, revisor eller om ¼ av föreningens medlemmar så begär, dock tidigast 1 månad efter ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
 • 14. Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av två personer i den ordning styrelsen beslutar.
 • 15. Röstregler
  Vid årsmötet har varje medlem en röst. Medlem får ej utöva sin rösträtt genom ombud.

Där inte annat stadgats gäller enkel majoritet. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten skall skilja. Personval skall ske med slutna sedlar om någon röstberättigad så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedlar ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som skall väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln. I fråga om ansvarsfrihet och förtroende för styrelsen, äger denna ej rösträtt.

 • 16. Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna skall föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.
 • 17. Upplösning
  Föreningen upplöses av två likalydande beslut biträdda av ¾ av deltagarna vid årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie och med minst sex månaders mellanrum. Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte eller extra årsmöte. Vid föreningens eventuella upplösning skall alla föreningens tillgångar, sedan slutreglering av alla skulder skett, överlämnas till välgörande ändamål, förening med liknande verksamhet eller Svensk-Etiopiska föreningen enligt årsmötets beslut.